ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING)

CÔNG TY VNIT-CS. Liên hệ : Email: CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG ; SALES@VNCS.COM.VN)

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Bài viết các công nghệ liên quan đến Power Apps

Microsoft Power Apps hoạt động với các công nghệ khác để giúp bạn xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ cho tổ chức của mình. Một số công nghệ này bao gồm:

  • Data sources - Không có dữ liệu, bạn không thể làm việc. Nguồn dữ liệu sẽ mang những dữ liệu đám mây và on-premises vào ứng dụng của bạn. Bạn truy cập dữ liệu thông qua các kết nối tích hợp, trình kết nối tùy chỉnh và cổng.
  • Common Data Service - Dịch vụ dữ liệu tuân thủ và có thể mở rộng được tích hợp vào Power Apps.
  • Power Automate - Cho phép bạn xây dựng quy trình làm việc tự động để nhận thông báo, chạy quy trình, thu thập dữ liệu và hơn thế nữa.

Read more...

Microsoft PowerApps:

Microsoft  PowerApps là một nền tảng mới để tạo ra dòng ứng dụng di động dành cho doanh nghiệp, có thể được xây dựng chỉ trong vài phút mà không cần viết mã (còn được gọi là nền tảng Nocode/ Low-Code).

Sử dụng PowerApps, bạn có thể nhanh chóng tạo các ứng dụng doanh nghiệp tùy chỉnh kết nối với dữ liệu doanh nghiệp của bạn được lưu trữ trong nền tảng dữ liệu cơ bản (Dịch vụ dữ liệu chung) hoặc trong các nguồn dữ liệu trực tuyến và tại chỗ khác nhau như SharePoint, Excel, Office 365, Dynamics 365, SQL Server ..

Read more...

 

1. Get started with Power Apps

 

2. Manage apps in Power Apps

 

3. Get started with Power Automate

 

4. Customize a canvas app in Power Apps

 

5. Get started with Common Data Service

 

6. Create a canvas app in Power Apps

 

7. Get started with model-driven apps in Power Apps

 

8. Use the Admin center to manage environments and data policies in Power Automate

 

9. Introduction to model-driven apps and Common Data Service

 

10. Build more complex flows with Power Automate

 

11. Automate a business process using Power Automate

 

12. Define the foundation pillars of DevOps: Architecture and Technology

 

13. Implement robotic process automation with Microsoft Power Automate, Teams, UI flows, and AI Builder

 

14. Create a model-driven application in Power Apps

 

15. How to build the UI in a canvas app in Power Apps

 

16. Explain DevOps Continuous Delivery and Continuous Quality

 

 

17. Analyze DevOps Continuous Planning and Continuous Integration

 

18. Work with external data in a Power Apps canvas app

 

19. Use and understand Controls in a canvas app in Power Apps

 

20. Explore DevOps Continuous Security and Continuous Operations

 

21. Navigation in a canvas app in Power Apps

 

22. Author a basic formula to change properties in a Power Apps canvas app

 

23. Shape data in a Power Apps canvas app

 

24. Get started with AI Builder

 

25. Author a basic formula that uses tables and records in a Power Apps canvas app

 

26. Manage models in AI Builder

 

27. Write data in a Power Apps canvas app

 

 

Trang chủ MICROSOFT 4. Tạo ra các ứng dụng trên nền tảng di động